قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی مصوب ۱۷/ ۳/ ۱۳۴۹

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات افشای سؤالات امتحانی
مصوب 17/ 3/ 1349

توضیحات

ماده واحده – هرکس سؤالات امتحانات نهایی و یا سؤالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از این …