قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/ ۹/ ۱۳۱۵

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 29/ 9/ 1315

توضیحات

‌ماده ۱ – هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا ‌فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند …