قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
مصوب 31/ 2/ 1308 کمیسیون قوانین عدلیه

توضیحات

‌ ‌ماده اول – هر گاه محکوم ‌علیه یا مدیون یا کفیلی مال غیر را مال خود معرفی نماید و هم چنین اگر مدعی ‌علیه برای تأمین مدعی ‌به مال متعلق به غیر‌ را مال خود معرفی کند و برای وصول حق محکوم ‌له یا دائن و یا تأمین مدعی ‌به عملیاتی نسبت به …