قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۰۸ کمیسیون قوانین عدلیه

1,000,000 ریال

قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند
مصوب 31/ 2/ 1308 کمیسیون قوانین عدلیه