قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۰۷ کمیسیون قوانین عدلیه

1,000,000 ریال

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
مصوب 3/ 5/ 1307 کمیسیون قوانین عدلیه