قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب ۳/ ۵/ ۱۳۰۷ کمیسیون قوانین عدلیه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
مصوب 3/ 5/ 1307 کمیسیون قوانین عدلیه

توضیحات

‌‌ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی …