قانون مجازات اخلال گران در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۵۳

1,000,000 ریال

قانون مجازات اخلال گران در عرضه دام و توزیع گوشت
مصوب 17/ 2/ 1353