قانون مجازات اخلال گران در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب ۱۷/ ۲/ ۱۳۵۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اخلال گران در عرضه دام و توزیع گوشت
مصوب 17/ 2/ 1353

توضیحات

ماده واحده – هر کس به نحوی از انحاء در عرضه دام به میادین یا مراکز توزیع دام یا در امر توزیع گوشت به مراکز توزیع یا مراکز فروش گوشت از راه‌ ایجاد مضیقه و موانع موجب اخلال گردد هم چنین هر واسطه‌ ای با اقدام خود موجب کمیابی …