قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۲/ ۲/ ۱۳۵۳

1,000,000 ریال

قانون مجازات اخلالگران در صنایع
مصوب 2/ 2/ 1353