قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور
مصوب 19/ 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی

توضیحات

‌ماده ۱ – ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند های ذیل جرم محسوب می‌ شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می ‌شود:
‌الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور …