قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۷

1,000,000 ریال

قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 2/ 11/ 1386 با اصلاحات و
الحاقات بعدی مصوب 3/ 7/ 1397