قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مبارزه با پولشویی
مصوب 2/ 11/ 1386 با اصلاحات و
الحاقات بعدی مصوب 3/ 7/ 1397

توضیحات

* قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۲۳- ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۷٫
ماده ۱ (اصلاحی ۰۳ˏ۰۷ˏ۱۳۹۷)- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می ‌رود:
الف – جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور …