قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳ به همراه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

1,000,000 ریال

قانون مبارزه با قاچاق انسان
مصوب 28/ 4/ 1383
به همراه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری