قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۳ به همراه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مبارزه با قاچاق انسان
مصوب 28/ 4/ 1383
به همراه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

توضیحات

‌ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:
‌الف – خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای‌کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت ‌خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌جوارح، بردگی و ازدواج.