قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصوب 13/ 12/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 31/ 4/ 1397

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷) ـ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشاء قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان …