قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصوب 13/ 12/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 31/ 4/ 1397

توضیحات

ماده ۱ (اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷) ـ تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشاء قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های …