قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۷

1,000,000 ریال

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
مصوب 13/ 12/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 31/ 4/ 1397