قانون مایه کوبی عمومی و اجباری مصوب ۳/ ۷/ ۱۳۲۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون مایه کوبی عمومی و اجباری
مصوب 3/ 7/ 1322

توضیحات

‌ماده یکم – وزارت بهداری* مجاز است برای پیش گیری و مبارزه بر ضد امراض همه گیر در مواقع لازمه و نقاطی را که مقتضی بداند مایه‌ کوبی عمومی ‌و اجباری را اعلان نماید. و هم چنین وزارت بهداری مجاز است در مواقع شیوع بیماری های واگیر و همه گیر مبتلایان را اجباراً …