قانون لغو «قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۷» مصوب ۱۳۶۸/۳/۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون لغو «قانون انگشت نگاری عمومی
مصوب 1362/2/27»
مصوب 1368/3/7
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ، قانون راجع به انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۲ ملغی است*.

* نظریه شماره ۵۲۵۰/ ۷- ۱۱/۸/۱۳۷۶ اداره کل …