قانون لغو «قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۲/۲/۲۷» مصوب ۱۳۶۸/۳/۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون لغو «قانون انگشت نگاری عمومی
مصوب 1362/2/27»
مصوب 1368/3/7
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه