قانون لغو « قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۲» مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۶۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون لغو « قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/ 2/ 1362»
مصوب 7/ 3/ 1368

توضیحات

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، قانون راجع به انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۲۷/۲/۱۳۶۲ ملغی است.
تبصره – به منظور دسترسی به هویت حقیقی اشخاص …