قانون لغو « قانون انگشت نگاری عمومی مصوب ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۲» مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۶۸

1,000,000 ریال

قانون لغو « قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 27/ 2/ 1362»
مصوب 7/ 3/ 1368