قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون فروش خانه های سازمانی

مصوب 1/ 7/ 1365

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه