قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱/ ۷/ ۱۳۶۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون فروش خانه های سازمانی
مصوب 1/ 7/ 1365
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه