قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/ ۳/ ۱۳۲۰ با الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار
مصوب 11/ 3/ 1320 با الحاقات بعدی

توضیحات

فصل اول – بیماری های آمیزشی
‌ماده یکم – در نقاطی که وزارت کشور آگهی خواهد داد از تاریخ آگهی تا یک ماه مبتلایان بیماری های آمیزشی مکلفند اقدام به درمان خود کنند.
‌تبصره – مقصود از بیماری های آمیزشی – سوزاک – کوفت (‌سیفلیس) آتشک (‌شانکر نرم) است در هر نقطه از بدن که واقع باشد.