قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب ۱۱/ ۳/ ۱۳۲۰ با الحاقات بعدی

1,000,000 ریال

قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار
مصوب 11/ 3/ 1320 با الحاقات بعدی