قانون صدور چک مصوب ۱۶/ ۴/ ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳/ ۸/ ۱۳۹۷ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون صدور چک مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 13/ 8/ 1397 به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور