قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول
مصوب 11/ 7/ 1372

توضیحات

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها‌ و روستاهای مشمول اقدام نماید.
‌تبصره ۱ – آیین ‌نامه اجرایی این قانون ظرف …