قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون شهرداری
مصوب 11/ 4/ 1334
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

فصل اول در تأسیس شهرداری
ماده ۱) در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس می گردد*.
* در خصوص تعریف شهر و نحوه تأسیس شهرداری ر. ک به ماده ۴ و تبصره ۵ آن از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/ ۴/ ۱۳۶۲ و ماده ۶ و تبصره آن از آیین نامه اجرایی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۳:
ماده ۴ – شهر، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل، دارای ‌سیمائی با ویژگی های خاص خود بوده به طوری که اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزی، خدمات و فعالیت های اداری‌ اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ‌ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
تبصره ۵ ـ روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای …