قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۴

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن
مصوب 31/ 2/ 1354

توضیحات

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون مقررات قانون مجازات اخلال‌کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۳‌شامل افرادی که به نحوی از انحاء از راه ایجاد مضیقه و موانع موجبات اخلال در عرضه و توزیع گندم و آرد …