قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۶۸

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون
اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و
گران فروشی و قاچاق مصوب 29/ 11/ 1368

توضیحات

‌ماده واحده – دادگاه های مربوط به اجراء اصل ۴۹ قانون اساسی موظفند مطابق قانون نحوه اجرا اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت های محتکرین،‌ گران فروشان، قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروت هایی که بر خلاف …