قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۶۸

1,000,000 ریال

قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون
اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و
گران فروشی و قاچاق مصوب 29/ 11/ 1368