قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون سقط درمانی
مصوب 10/ 3/ 1384
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه