قانون سقط درمانی مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون سقط درمانی
مصوب 10/ 3/ 1384
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده واحده – سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌ الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح …