قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/ ۱۳۷۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوب 25/2/ 1378

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه