قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/ ۱۳۷۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

مصوب 25/2/ 1378

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱– به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم ‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمّی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه ‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، به سازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونت گاه های غیر رسمی و مقاوم ‌سازی واحد های مسکونی موجود …