قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون زمین شهری
مصوب 22/ 6/ 1366
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور