قانون زمین شهری مصوب ۲۲/ ۶/ ۱۳۶۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون زمین شهری
مصوب 22/ 6/ 1366
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه‌ عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره ‌برداری هر چه صحیح ‌تر و وسیع ‌تر از اراضی و هم چنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی مواد این قانون به ‌تصویب می ‌رسد و از تاریخ تصویب در سراسر …