قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/ ۵/ ۱۳۷۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون روابط موجر و مستاجر

مصوب 26/ 5/ 1376

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌فصل اول – روابط موجر و مستاجر

ماده ۱- از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های ‌دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود*….