قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲/ ۵/ ۱۳۵۶ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون روابط موجر و مستأجر

مصوب 2/ 5/ 1356

به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه