قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵/۹/۱۳

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از
تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری
مصوب 1345/9/13

توضیحات

ماده ۱ دعاوی راجع به عیب و نقص ناشیه از تصادفات رانندگی که به وسائط نقلیه وارد و موجب خسارت برای صاحب آن می‌گردد در دادگاه‌های‌صلاحیتدار خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

‌ماده ۲ کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی…