قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۵/۹/۱۳

1,000,000 ریال

قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از
تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری
مصوب 1345/9/13