قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب ۶/ ۷/ ۱۳۸۴

1,000,000 ریال

قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 6/ 7/ 1384