قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/ 2/ 1310 با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه