قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۹/ ۲/ ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 19/ 2/ 1310 با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

‌ماده ۱ – هر یک از اتباع خارجه برای ورود و اقامت و خروج از ایران باید اجازه مأمورین مربوطه ایران را تحصیل نمایند*.
* آیین نامه مربوط به تعیین مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی در مرزهای کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۱۴۴/ ت ۲۲۵۳۸ ک مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی آن/ در جلسه مورخه ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۴ هیأت وزیران اصلاح گردید.
‌ماده ۲ – اجازه ورود به ایران و عبور از آن به وسیله ویزای مأمورین ایران در خارجه در روی تذکره و یا اوراق و شهادت ‌نامه ‌های هویت صادره از‌طرف دولت متبوعه هر کس تحصیل می ‌شود. ‌مأمورین ایران در خارجه در موارد ذیل باید از دادن ویزا خود داری نمایند: …