قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۳۶

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
مصوب 24/ 12/ 1336

توضیحات

ماده ۱ – از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس و چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد ‌بود.
‌ماده ۲ – حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین ‌نامه‌ های مربوط به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و بدین منظور بانک های …