قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۳۶

1,000,000 ریال

قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران
مصوب 24/ 12/ 1336