قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/ ۲/ ۱۳۶۱

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
مصوب 14/ 2/ 1361

توضیحات

‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از این که در بانک ها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به ‌صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت …