قانون راجع به قنوات مصوب ۶/ ۶/ ۱۳۰۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به قنوات
مصوب 6/ 6/ 1309

توضیحات

ماده اول – اگر کسی مالک چاه قنات یا مجرای آبی در ملک غیر و یا در اراضی مباحه باشد تصرف صاحب چاه یا صاحب مجری فقط من حیث‌مالکیت قنات و مجری و برای عملیات مربوطه به قنات و مجری خواهد بود و صاحب ملک می‌تواند در اطراف چاه و مجری و یا اراضی واقعه بین دو‌چاه تا حریم چاه و مجری هر تصرفی که بخواهد بنماید مشروط بر اینکه تصرفات او …