قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۳/۱۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون راجع به رشد متعاملین
مصوب 1313/3/13
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور