قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳/۳/۱۳ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به رشد متعاملین
مصوب 1313/3/13
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

* نظریه شماره ۶۴/ ۷ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به قانون رشد متعاملین داشتن ۱۸ سال تمام شمسی چه در مردان و چه در زنان اماره قانونی رشد معاملی است و این قسمت از آن قانون نه صریحا نه ضمنا نسخ نشده است؛ بنابر این هر کسی که به موجب شناسنامه اش بیش از ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشد از نظر معاملی رشید است مگر این…