قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/ ۸/ ۱۳۰۹ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون راجع به حفظ آثار ملی
مصوب 12/ 8/ 1309
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه