قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۱۰

1,000,000 ریال

قانون راجع به ثبت شرکت ها
مصوب 2/ 3/ 1310