قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/ ۳/ ۱۳۱۰

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به ثبت شرکت ها
مصوب 11/ 3/ 1310

توضیحات

ماده ۱ ـ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .
ماده ۲ ـ کلیه شرکت‌‌ های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجرا این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده ‌اند باید مهر تا آخر شهریور ماه۱۳۱۰تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در آن ‌جا به عمل آید محکمه مدیران آن ‌ها را به یک صد الی هزار …