قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب ۱۱/ ۳/ ۱۳۱۰

1,000,000 ریال

قانون راجع به ثبت شرکت ها
مصوب 11/ 3/ 1310