قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۱۳۱۳/۵/۱۷

1,000,000 ریال

قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری
از مناطق سرحدی مجاور ایران
مصوب 1313/5/17