قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحدی مجاور ایران مصوب ۱۳۱۳/۵/۱۷

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری
از مناطق سرحدی مجاور ایران
مصوب 1313/5/17

توضیحات

ماده اول – مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظام نامه مصوبه هیأت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاصی در منطقه سرحدی ‌مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار می ‌نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت…