قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۱۶

1,000,000 ریال

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
مصوب 20/ 3/ 1316