قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۲۰/ ۳/ ۱۳۱۶

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی
مصوب 20/ 3/ 1316

توضیحات

‌ ‌ماده ۱ – هر گاه یکی از طرفین دعوی یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمی زبان فارسی را ندانند ‌اظهارات آن ها توسط مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
‌تبصره – در نقاطی که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمی برای هر یک از زبان های غیر فارسی تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت و دفاتر ‌اسناد رسمی مترجمی که طرف اعتماد باشد برای ترجمه تعیین می ‌نمایند.
‌ماده ۲ – ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین …