قانون راجع به اموال بلا صاحب مصوب ۱۳۱۳/۲/۱۶

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به اموال بلا صاحب
مصوب 1313/2/16

توضیحات

‌ماده اول – نسبت به اموال متوفایی که وراث او معلوم نیست و اموالی که صاحبان آن ها غیر معلوم است مطابق مواد ذیل رفتار می‌شود.

‌ماده دوم – در مورد متوفایی که وراث آن ها معلوم نیست پارکه بدایت محل باید فوت آن ها را به طوری که شناخته شوند در جراید کثیرالانتشار…