قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون راجع به استرداد مجرمین
مصوب 1339/2/14 (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

توضیحات

فصل اول – شرایط استرداد

ماده ۱ – در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و‌ چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات…