قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)

1,000,000 ریال

قانون راجع به استرداد مجرمین
مصوب 1339/2/14 (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)