قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

1,000,000 ریال

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مصوب 25/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور