قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب ۲۵/ ۴/ ۱۳۵۴ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران
مصوب 25/ 4/ 1354
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌فصل اول – تشکیلات دفتر خانه
‌ماده ۱ – دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل ‌می ‌شود . سازمان و وظایف دفتر خانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است .
‌ماده ۲ – اداره امور دفتر خانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با‌جلب نظر مشورتی کانون سر دفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سر دفتر نامیده می ‌شود .*
*¬ نظریه شماره ۸۶۶/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صاحبان دفاتر اسناد رسمی از مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی شوند زیرا حسب مفاد قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۲۵، مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات خیریه و عام المنفعه و نیز مؤسسسات انتفاعی دولتی خدمت می کشد و دفاتر اسناد رسمی …