قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت قضایی از بسیج
مصوب 1371/10/1
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه