قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۴۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
مصوب 11/ 10/ 1348
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه