قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۴۸ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
مصوب 11/ 10/ 1348
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

فصل یکم- تعاریف
‌ماده ۱ – از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند “‌پدید آورنده” و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می ‌آید بدون در نظر گرفتن ‌طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته “‌اثر” اطلاق می ‌شود.
‌ماده ۲ – اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱ – کتاب و رساله و جزوه و نمایش نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.