قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مصوب 25/ 9/ 1381
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه