قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مصوب 25/ 9/ 1381
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

* نظریه شماره ۴۱۷۱/ ۷- ۲/ ۶/ ۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
تأدیب کودکان توسط والدین و اولیاء قانونی در حدی که موجب صدمه نباشد، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۱ موضوعاً خارج است و آن چه از شمول قانون مزبور خارج نیست، غیر قابل گذشت می باشد.
ماده ۱ – کلیه اشخاصی که به سن هجده …