قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲/۶/۳۱ به همراه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و بد سرپرست
مصوب 1392/6/31
به همراه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه