قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۱۳۹۲/۶/۳۱ به همراه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
بی سرپرست و بد سرپرست
مصوب 1392/6/31
به همراه نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده۱ـ سرپرستی کودکان و نوجوانان فاقد سرپرست به منظور تأمین نیاز های مادی و معنوی آنان، با اذن مقام معظم رهبری و مطابق مقررات این قانون صورت می گیرد.

ماده۲ـ امور مربوط به سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست، با سازمان…