قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب ۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
مصوب 7/ 11/ 1383

توضیحات

فصل‌ اول‌ – تعاریف‌
ماده‌ ۱ – اصطلاحات‌ به‌کاربرده‌ شده‌ در این‌ قانون‌ دارای‌ معانی‌ زیر می ‌باشند:
الف‌ – نشانه‌ جغرافیائی‌ نشانه ‌ای‌ است‌ که‌ مبدأ کالائی‌ را به‌ قلمرو، منطقه‌ یا ناحیه ‌ای‌ از کشور منتسب‌ می‌سازد، مشروط‌ بر این‌ که‌ کیفیت‌ و مرغوبیت‌، شهرت‌ یا سایر خصوصیات‌ کالا اساساً قابل‌ انتساب‌ به‌ مبدأ جغرافیائی‌ آن‌ باشد.