قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵/ ۸/ ۱۳۸۹

1,000,000 ریال

قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات
مصوب 5/ 8/ 1389