قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افراز های رایانه ای مصوب ۴/ ۱۰/ ۱۳۷۹

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افراز های رایانه ای مصوب 4/ 10/ 1379

توضیحات

ماده ۱ – حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ‌ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ‌ها در‌ محیط قابل پردازش رایانه ‌ای نیز مشمول احکام نرم ‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (۳۰) سال از تاریخ پدید آوردن نرم ‌افزار و مدت حقوق ‌معنوی نامحدود است.
‌ماده ۲ – در صورت وجود شرایط مقرر